Kamis, 02 November 2017

JUZ 30 (LATIN)

JUZ’  AMMA
1.    SURAT AL FAATIHAH (PEMBUKAAN)
2.    SURAT AN NAAS (MANUSIA)
3.    SURAT AL FALAQ (WAKTU SHUBUH)
4.    SURAT AL-IKHLASH (KEMURNIAN KE-ESAAN ALLAH)
5.    SURAT AL LAHAB (NYALA API)
6.    SURAT AN NASHR (PERTOLONGAN)
7.    SURAT AL KAAFIRUUN (ORANG-ORANG  KAFIR)
8.    SURAT AL KAUTSAR (KEBAIKAN YANG BANYAK)
9.    SURAT AL MAA’UUN (BANTUAN)
10.  SURAT AL QURAISY (SUKU QURAISY)
11.  SURAT AL FIIL (GAJAH)
12.  SURAT AL HUMAZAH (ORANG YANG MENGUMPAT)
13.  SURAT AL ‘ASHR (WAKTU=MASA)
14.  SURAT AT TAKAATSUR (KEMEWAHAN)
15.  SURAT AL QAARI’AH (HARI KIAMAT)
16.  SURAT AL ‘AADIYAAT (KUDA PERANG)
17.  SURAT AL ZILZAL (GONCANG)
18.  SURAT AL BAYYINAH (KETERANGAN)
19.  SURAT AL QADR (BERHARGA)
20.  SURAT AL ‘ALAQ (SEGUMPAL DARAH)
21.  SURAT AT TIIN (BUAH TIN)
22.  SURAT AL INSYIRAAH (KELAPANGAN)
23.  SURAT ADH DHUHA (WAKTU DHUHA)
24.  SURAT AL LAIL (MALAM)
25.  SURAT ASY SYAMS (MATAHARI)
26.  SURAT AL BALAD (NEGERI)
27.  SURAT AL FAJR (FAJAR)
28.  SURAT AL GHAASYIYAH (HARI KIAMAT)
29.  SURAT AL A’LAA (YANG MAHA TINGGI)
30.  SURAT ATH THAARIQ (SESUATU YANG DATANG DIWAKTU MALAM)
31.  SURAT AL BURUUJ (GUGUSAN BINTANG)
32.  SURAT AL INSYIQAAQ (PECAH BELAH)
33.  SURAT AL MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)
34.  SURAT AL INFITHAAR (PECAH)
35.  SURAT AT TAKWIIR (MERUNTUHKAN)
36.  SURAT ‘ABASA (IA BERMUKA  MASAM)
37.  SURAT AN NAAZI’AAT (PARA PENCABUT)
38. SURAT AN NABA (BERITA)


1.       SURAT  AL  FATIHAH  (PEMBUKAAN)

1.             Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.
2.             Alhamdulillahi  Rabbil  ‘aalamin.
3.             Ar  Rahmaanir Rahiim.
4.             Maaliki  yaumiddiin.
5.             Iyyaaka  na  ‘budu  wa  iyyaaka  nasta’iin.
6.             Ihdinash shiraathal mustaqiim.
7.             Shiraathal ladziina  an’amta ‘alaihim  ghairil  maghduubi ‘alahim  wa ladh  dhaalliin.


2.       SURAT  AN NAAS (MANUSIA)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Qul  a’uudzu’bi Rabbinnaas[i].
2.             Maliki  naas  [i].
3.             Ilaahin  naas  [i].
4.             Min  syarril  waswaasil  khan  naas  [i].
5.             Al ladzii  yuwaswisu  fii shuduurin naas  [i].
6.             Minal  jinnati  wan  naas  [i].


3.       SURAT  AL  FALAQ  (WAKTU  SHUBUH)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Qul a’uudzubi Rabbil falaq[i].
2.             Min syarri maa khalaq [a].
3.             Wa  min  syarri  ghaasiqin  idzaa  waqab  [a].
4.             Wa  min  syarrin naffaatsaati fil ‘uqad  [i].
5.             Wa  min  syarri  haasidin  idzaa  hasad  [a].


4.       SURAT  AL  IKHLAS  (KEMURNIAN  KE-ESAAN  ALLAH)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Qul huwallahu ahad[un].
2.             Allahush shamad[u].
3.             Lam  yalid  wa lam  yuulad.
4.             Wa  lam  yakul  lahuu  kufuwan  ahad  [un].


5.       SURAT AL LAHAB (NYALA API)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Tabbat yadaa Abii lahabiw watab[ba].
2.             Ma aghnaa ‘anhu maaluhu wa maa kasab [a].
3.             Sayashlaa  naaran dzaata  lahab[lahabin].
4.             Wamraatuh [u]. Hammaalatal hathab [i].
5.             Fi jiidihaa  hablum  min  masad  [in].


6.       SURAT  AN NASHR  (PERTOLONGAN)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Idzaa jaa-a nashrullaahi wal fa[thu].
2.             Wa ra-aitan naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaa [n].
3.             Fasabbih bi  hamdi  Rabbika wastaghfirhu, innahuu kaana  tawwaaba [n].


7.       SURAT AL KAFIRUN (ORANG-ORANG KAFIR)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Qul  yaa  ayyuhal  kaafiruun[a].
2.             Laa a’budu maa ta’buduun [a].
3.             Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud [u].
4.             Wa laa ana ‘aabidum maa’abattum.
5.             Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’b[uud].
6.             Lakum  diinukum wa liya diin  [i].


8.       SURAT  AL  KAUTSAR  (KEBAIKAN  YANG  BANYAK)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Innaa a’thainaakal kautsar[a].                    
2.             Fa shalli lirabbika wanhar.
3.             Inna  syaani-aka   huwal  abtar [u].


9.       SURAT AL MA’UUN (BANTUAN)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Ara-aital ladzii  yaukadzdzibu biddiin[i].
2.             Fa dzaalikal ladzii yadu’ ‘ul yatiim [a].
3.             Wa  laa  yahudhudhu alaa  tha’aamil miskiin  [i].
4.             Fa  wailul  lil mushalliin  [a].
5.             Al ladziina  hum  ‘an  shalaatihim saahuun [a].
6.             Alladziina hum yuraa-uun [a].
7.             Wa  yamna’uunal maa’uun [a].


10.      SURAT  AL  QURAISY  (SUKU  QURAISY)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Li-iilaafi quraisyin.
2.             Iilaafihim  rihlatasy syitaa-i  wash  sha[iif].
3.             Fal  ya’buduu Rabba  haadzal  bait  [i].
4.             Al Ladzii  ath’amahun min  juuin  wa aamanahum min  khauf  [in].


11.      SURAT AL FIIL (GAJAH)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Alam  tara  kaifa  fa’ala  rabbuka bi  ashaabil[if]i.il
2.             A lam yaj’al kaidahum fii tadllii [in].
3.             Wa arsala’alaihim thairan abaabiil [a].
4.             Tarmiihim bi hijaaratin min sijjiil [in].
5.             Fa ja’alahum ka ‘ashfim ma ku[inu]l.


12.      SURAT AL HUMAZAH (ORANG YANG MENGUMPAT)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Wailul  likulli  humazatil lumazah  [lumazatin].
2.             Al Ladzii jama’a maalaw wa’ad dadah [u].
3.             Yahsabu anna maalahu akhladah [uu].
4.             Kallaa layunbadzanna fil huthamah [huthamati].
5.             Wa maa adraaka mal huthamah.
6.             Naarullaahil muuqadah [muuqadatu].
7.             Al latii  taththali’u alal  af-idah  [af-idati].
8.             Innahaa ‘alaihim  mu’shadah [mu’shadatun].
9.             Fii ‘amadin  mumaddadah [mumaddadatin].


13.      SURAT  AL  ASHR  (WAKTU  = MASA)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Wal ‘ashr [i]. Demi masa.
2.             Innal insaana lafii khusr [in].
3.             Illal  ladziina  aamanuu wa’amilush  shaalihaati wa tawaashau bil  haqqi  wa tawaashau bish  shabr  [i].

14.      SURAT AT TAKAATSUR (KEMEWAHAN)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Alhaakumut takaatsur  [u].
2.             Hatta zurtumul maqaabir [a].
3.             Kalla saufa ta’lamuun [a].
4.             Tsumma kallaa saufa ta’lamuun [a].
5.             Kallaa lau ta’lamuuna ‘ilmal yaqiin [a].
6.             Latarawunnal jahiim  [a].
7.             Tsumma  latarawunnahaa ‘ainal  yaqiin  [i].
8.             Tsumma  latus-alunna yaumaidzin ‘anin  na’iim  [i].


15.      SURAT AL QARI’AH (HARI QIAMAT)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Al Qaari’ah [al  Qaari’atu].
2.             Mal Qaari’ah [qaari’atu]. Apakah hari kiamat itu?.
3.             Wa maa-adraaka mal qaari’ah [qaari’atu].
4.             Yauma yakuunun naasu kal faraasyil mabtsuuts [i].
5.             Watakuunul jibaalu kal ‘ihnil manfuusy [i].
6.             Fa  ammaa  man  tsaqulat mawaazinuh [uu].
7.             Fa  huwa  fii ‘iisyatir  raadliyah [raadliyatin].
8.             Wa  ammaa  man  khaffat  mawaaziinuhuu.
9.             Fa  ummuhuu haawiyah  [haawiyatun].
10.        Wa  maa  adraaka maa  hiyah.
11.        Naarun haamiyah [haamiyatun].


16.      SURAT AL ‘AADIYAAT (KUDA PERANG)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Wal  ‘aadiyaatid dhab-haa [n].
2.             Fal muuriyaati qadhaa [n].
3.             Fal mughiiraati shubhaa [n].
4.             Fa atsarna bihii naq’aa [n].
5.             Fa wasathna bihii jam’aa [n].
6.             Innal  insaana  lirabbihii lakanuud [un].
7.             Wa  innahuu ‘alaa  dzaalika  lasyahiid  [un].
8.             Wa  innahuu li hubbil  kahiri  lasyadiid  [un].
9.             Afalaa  ya’lamu  idzaa  bu’tsira maa  fil qubuur [i].
10.        Wa  hushshila  maa  fish shuduur [i].
11.        Inna  Rabbahum bihim  yaumaidzin lakhabiir [un].


17.      SURAT AL ZILZAL (GONCANG)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Idzaa  zulzilatil  ardhu zilzaalahaa.
2.             Wa akhrajatil ardhu atsqaalahaa.
3.             Wa qaalal insaanu maa lahaa.
4.             Yaumaidzin tuhadditsu akhbaarahaa.
5.             Bi anna Rabbaka auhaa lahaa.
6.             Yauma-idziy  yashdurun naasu  asytaatal liyurau  a’maalahum.
7.             Fa  may  ya’mal  mitsqaala dzarratin  kahiray yarah  [u].
8.             Wa  may  ya’mal  mitsqaala dzarratin  syarray yarah.
18.      SURAT AL BAYYINAH (KETERANGAN)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.         Lam  yakunil  ladziina  kafaruu min  ahlil  kitaabi  wal  musyrikiina munfakkiina hattan ta  tiyahumul bayyinah.
2.         Rasuulum minallahi yatluu shuhu fam muthahharah [muthahharatan].
3.         Fihaa kutubun qayyimah [qayyimatun].
4.         Wa maa tafarraqal ladziina uutul kitaaba illa mimba’di maa jaa athumul bayyinah.
5.      Wa maa umiruu illaa liya’budullaaha mukhlishiina lahuddiina hunafaa-a wa yuqiimush shalaata wa yu’tus zakaata wa dzaalika diinulqayyimah (qayyimati).
6.    Innal  ladziina  kafaruu min  ahlil  kitaabi  wal  musyrikiina fii naari  jahannama khaalidiina fihaa,  ulaa-ikahum syarrul bariyyah [bariyyati].
7.         Innal  ladziina  aamanu wa’amilush  shaalihati ulaa-ika  hum  khairul bariyyah.
8.     Jazaa-uhum ‘inda  rabbihim jannaatu ‘adnin  tajrii  min  tahtihal anhaaru khaalidiina fiihaa  abadaa, radhiyallaahu’anhum waradhuu ‘anhu  dzaalika  liman  khasyiyarabbah [u].


19.      SURAT AT QADR (BERHARGA)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Innaa  anzalnaahu fi lailatil  qadr  [i].
2.             Wa maa adraaka maa lailatul qa[di]r.
3.             Lailatul qadri khairum min alfi sya[hinr].
4.             Tanazzalul malaaikatu war ruuhu fiihaa bi idzni rabbihim min kull[iina]m. r
5.             Salaamun Hiya hattaa mathla’il fa[jir].


20.      SURAT AL ‘ALAQ (SEGUMPAL DARAH)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Iqrabismi Rabbikal ladzii  khalaq[a].
2.             Khalaqal insaana min ‘ala[qin].
3.             Iqra wa Rabbukal akram[u].
4.             Alladzii ‘allama bil qalam[i].
5.             ‘Allamal insaana maa lam ya’lam.
6.             Kallaa,  innal  insaana  layathghaa.
7.             Ar  ra-aahus taghnaa.
8.             Inna  ilaa  rabbikar ruj’aa.
9.             Ara-‘aital ladzii  yanhaa.
10.        ‘Abdan  idzaa  shallaa.
11.        Ara-aita in  kaana  alal  hudaa.
12.        Au amara bit  taqwaa.
13.        Ara-aita in  kadzdzaba wa tawallaa.
14.        Alam  ya’lam  biannallaaha yaraa.
15.        Kallaa  la-illam  yantahi  lanasfa’an bin  naashiyah [naashiyati].
16.        Naashiyatin kaadzibatin khaathi-ah  [khaathi-atin].
17.        Fal  yad’u  naadiyah[u].
18.        Sanad’uz  zabaaniyah [zabaaniyata].
19.        Kalla  laa  tuthi’hu was jud  waqtarib.


21.      SURAT AT TIIN (BUAH TIN)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Wat  tiini  waz zaituun[i].
2.             Wa thuuri siiniin[a].
3.             Wa haadzal baladil amiin.
4.             Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqw[iin].
5.             Tsumma radadnaahu asfala saafilii[na].
6.             Illal  ladziina  aamanuu wa’amilush  shaalihaati fa lahum  ajrun ghairu  mamn[iunu].n
7.             Fa  maa  yukadzdzibuka ba’du  biddiin.
8.             Alaisallahubi ahkamil  haakimiin[a].


22.      SURAT AL INSYIRAH (KELAPANGAN)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             A lam  nasyrah laka  shadra[ka].
2.             Wa wadla’naa ‘an ka wizra[ka].
3.             Alladzii anqadha zhahrak[a].
4.             Wa rafa’naa laka dzikra[ka].
5.             Fa inna ma’al ‘usri yusraa [yusran].
6.             Inna  ma’al  ‘usri  yusraa  [yusran].
7.             Fa  idzaa  faraghta fan  shab.
8.             Wa  ilaa  rabbika farghab.


23.      SURAT ADH DHUHAA (WAKTU DHUHAA)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Wadh  dhuhaa.
2.             Wal lailli idzaa sajaa. Dan malam apabila telah sunyi.
3.             Maa wadda’aka rabbuka wa maa qalaa.
4.             Wa lal-aakkhiratu khairul laka minal uulaa.
5.             Wa lasaufa yu’thiika rabbuka fatardhaa.
6.             Alam  yajidka  yatiiman  fa-aawaa.
7.             Wa  wajadaka dhaallan fa  hadan.
8.             Wa  wajadaka ‘Aa-ilan  fa-aghnaa.
9.             Fa  ammal  yatiima  fa  taqhar.
10.        Wa  ammas  saa-ila  falaa  tanhar.
11.        Wa  ammaa  bini’mati  rabbika fahaddits.24.      SURAT AL LAIL (MALAM)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Wal  laili  idzaa  yaghsyaa.
2.             Wan nahaari idzaa tajallaa.
3.             Wa maa khalaqadz dzakara wal untsaa.
4.             Inna sa’yakum lasyattaa.
5.             Fa ammaa man a’thaa wat taqaa.
6.             Wa  shaddaqa bil  husnaa.
7.             Fa  sanuyassiruhuu lil yusraa.
8.             Wa  ammaa  mam  bakhila  was  taghnaa.
9.             Wa  kadzdzaba bil  husnaa.
10.        Fasanuyassiruhuu lil’usraa.
11.        Wa  maa  yughnii  anhu  maalahu idzaa  taraddaa.
12.        Inna  ‘alainaa  lal  hudaa.
13.        Wa  inna  lanaa  lal-akhirata wal  uulaa.
14.        Fa  andzartukum naaran talazhzhaa.
15.        Laa  yashlaaha illal  asyqaa.
16.        Alladzii  kadzzaba wa tawalla.
17.        Wa  sayujannabuhal atqaa.
18.        Alladzii  yu  tii  maalahuu yatazakkaa.
19.        Wa  maa  li-ahadin  ‘indahuu min  ni’matin  tujzaa.
20.        Illab  tighaa-a  wajhi  rabbihil a’laa.
21.        Wa  lasaufa  yardhaa.


25.      SURAT ASY SYAMS (MATAHARI)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Wasy  syamsi  wadhdhuhaahaa.
2.             Wal qamari idzaa talaahaa.
3.             Wan nahaari idzaa jallaahaa.
4.             Wal laili idzaa yaghsyaahaa.
5.             Wa samaa-i wa maa banaahaa.
6.             Wal  ardhi  wa maa  thahaahaa.
7.             Wa  nafsiw  wa  maa  sawwaahaa.
8.             Fa-alhamahaa fujuuraha wa taqwaahaa.
9.             Qad  aflaha  man  zakkaahaa.
10.        Wa  qad  khaaba man  dassaahaa.
11.        Kadzdzabat tsamuudu bi thaghwaahaa.
12.        Idzin  ba’atsa   asyqaahaa.
13.        Fa  qaala  lahum  rasuulullaahi naaqatallaahi wa  suqyaahaa.
14.        Fakadzdzabuuhuu fa’aqaruuhaa Fadamdama ‘alaihim  rabbuhum bidzambihim fasawwaahaa.
15.        Wa  laa  yakhaafu’uqbaahaa.

26.      SURAT AL BALAD (NEGERI)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Laa  uqsimu  bi  haadzal  bala[di].
2.             Wa anta hillum bi haadzal bal[aid].
3.             Wa waalidiw wamaa wala[da].
4.             Laqad khalaqnal insaana fii kaba[din].
5.             Ayahsabu anlan yaqdira ‘alaihi aha[dun].
6.             Yaquulu  ahlaktu maalal  lubadaa.
7.             Ayahsabu  allam  yarahuu ahad.
8.             Alam  naj’allahuu ‘ainain[i].
9.             Wa  lisaanaw  wa  syafatain[i].
10.        Wa  hadainaahun najdain[i].
11.        Falaqtahamal ‘aqabah[‘aqabata].
12.        Wa  maa  adraaka mal  ‘aqabah.
13.        Fakku  raqabah[raqabatin].
14.        Au ith’amun fii yaumin  dzii masghab[amh asghabatin].
15.        Yatiiman  dzaa  maqrabah[maqrabatin].
16.        Au miskiinan  dzaa  matrabah.
17.        Tsumma  kaana  minal  ladziina  aamanauu wa tawaasaau biah  shabri  wa tawaashau bil marhamah[marhamati].
18.        Ulaa-ika  ashaabul maimanah[maimanati].
19.        Walladziina kafaruu  bi  aayaatinaa hum  ashhaabul-masy-ama[mh asyamati].
20.        ‘Alaihim  naarum mu  shadah[mushadatun].


27.      SURAT AL FAJR (FAJAR)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Walfajr [i].
2.             Wa layaalin ‘asyr[in].
3.             Wasy syaf’i wal wat[ri].
4.             Wal laili adzaa yas[ri].
5.             Hal fii dzaalika qasamul lidzii h[inr].
6.             Alam  tara  kaifa  fa’ala  rabbuka bi’aa[idn].
7.             Irama dzaatil  ‘imaad[i].
8.             Al latii  lam  yukhlaq  mitsluhaa fil bila[ai]d.
9.             Wa  tsamuudal ladzii  jaabush shakhra bil  wa[ai]d.
10.        Wa  fir’auna dzil autaad[i].
11.        Al ladziina  thaghau fil bilaa[di].
12.        Fa  aktsaruu fiihaal  fasaad[i].
13.        Fa  Shabba  ‘alaihim  rabbuka Sautha  ‘adzaa[ibn].
14.        Inna  rabbaka labil  mirshaad[i].
15.        Fa  ammal  insaanu  idzaa  mabtalaahu rabbuhuu fa akramahuu wa na’-‘amahuu fayaquulu rabbii  akraman[i].
16.        Wa  ammaa  idzaa  mabtalaahu faqadara ‘alaihi  rizqahuu faya  quulu  rabbii  ahaanan
1.             [i].
17.        Kallaa  bal  laa  tukrimuunal yatiim[a].
18.        Wa  laa  tahaadhdhuuna’alaa  tha’aamil miskii[ni].
19.        Wa  ta  kuluunat turaatsa aklal  lammaa.
20.        Wa  tuhibbuunal maala  hubban jamma[an].
21.        Kallaa  idzaa  dukkatil ardhu dakkan dakk[daakkan].
22.        Wa  jaa-a  rabbuka wal  malaku  shaffan  sha[fsfhaaffan].
23.        Wa  jii-a  yauma-idzim bijahannama  yauma-idziy  yatadzakkarul insaanu  wa annaa lahudz  dzikraa.
24.        Yaquulu  yaa  laitanii  qaddamtu lihayaatii.
25.        Fa  yauma-idzin  laa  yu ‘adzdzibu  ‘adzaabahuu ah[audn].
26.        Wa  laa  yuutsiqu  watsaaqahuu-ahad[un].
27.        Yaa  ayyatuhan nafsul  muthma-innah[muthma-innatu].
28.        Irji’ii  ilaa  rabbiki raadhiyatam mardhiyya[hmardhiyyatan].
29.        Fadkhulii fii’ibaadii.
30.        Wad  khulii  janaatii.


28.      SURAT AL GHASYIYAH (HARI KIAMAT)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Hal  ataaka hadiitsul   ghaasyiyah[Ghaasyiyyati].
2.             Wujuuhuy yauma-idzin khaasyiah[khasyi’atun].
3.             ‘Aamilatun naashibah[naashibatun].
4.             Tashiaa naaran haamiyah[hamiyatun].
5.             Tusqaa min ‘ainin aaniya[haaniyatin].
6.             Laisa  lahum  tha’aamun illa min  dhar[i‘ii’n].
7.             Laa  yusminu  wa laa  yughnii  min  ju[‘uin’ ].
8.             Wujuuhuy yauma-idzin  naa’imah[naa’imatun].
9.             Li  sa’yihaa  raadhiyah[raadhiyatun].
10.        Fii  jannatin ‘aaliyah[‘aaliyatin].
11.        Laa  tasma’u  fiihaa  laaghiyah[laaghiyatan].
12.        Fii  haa  ‘ainun  jaariyah[jaariyatun].
13.        Fiihaa  sururum marfuu’ah[marfuu’atun].
14.        Wa  akwaabum maudhuu’ah[maudhuu’atun].
15.        Wanamaariqu mashfuufah[mashfuufatun].
16.        Wa  zaraabiyyu mabtsuutsah[mabtsuutsatun].
17.        Afalaa  yanzhuruuna ilal  ibili  kaifa  khuliqat.
18.        Wa  ilas  samaa-i  kaifa  rufi’at.
19.        Wa  ilal  jibaali  kaifa  nushibat.
20.        Wa  ilal  ardhi  kaifa  suthihat.
21.        Fadzakkir innamaa anta  mudzakki[run].
22.        Lasta  ‘alaihim  bimushaithir[in].
23.        Illa  man  tawallaa  wa  kafa[ar].
24.        Fa  yu’adzdzibuhullaahul adzaabal akba[ra].
25.        Inna  ilainaa  iyaabahum.
26.        Tsumma  inna  ‘alainaa  hisaabahum.

29.      SURAT AL A’LA (YANG MAHA TINGGI)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Sabbihis  ma  rabbikal a’laa.
2.             Alladzii khalaqa fa sawwaa.
3.             Wal ladzii qaddara fa hadaa.
4.             Wal ladzii akhrajal mar’aa.
5.             Fa ja’alahuu ghutsaa-an ahwaa.
6.             Sanuqri-aka fa  laa  tansaa.
7.             Illa  maa  syaa-allaah[u] inaahuu ya’lamul  jahra wamaa  yakhfaa.
8.             Wa  nusyassiruka lil yusraa.
9.             Fa  dzakkir in  nafa’atidz dzikraa.
10.        Sayadzdzakaru may  yakhsyaa.
11.        Wa  yatajannabuhal asyqaa.
12.        Alladzii  yashlan  naaral kubraa.
13.        Tsumma  laa  yamuutu fiiha  walaa  yahyaa.
14.        Qad  aflaha  man  tazakkaa.
15.        Wa  dzakaras ma  rabbihii fashallaa.
16.        Bal  tu  tsiruunal hayaatad dunyaa.
17.        Wal  aakhiratu khairuw wa abqaa.
18.        Inna  haadzaa lafish  shuhufil  uulaa.
19.        Shuhufi  Ibraahiima wa Muusaa.


30.      SURAT ATH THAARIQ (SESUATU YANG DATANG PADA WAKTU MALAM)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Was  samaa-i  wath  thaariq[i].
2.             Wa maa adraaka math thaar[iqu].
3.             An najmuts tsaaqib[u].
4.             In kullu nafsil lammaa ‘alaihaa haafi[zuhn].
5.             Fal yanzhuril insaanu mimma khul[iqa].
6.             Khuliqa  mim  maa-in  daafiq[in].
7.             Yakhruju min  bainish  shulbi  wat  taraa-[iib].
8.             Innahuu ‘alaa  raj’ihii  laqaad[iun].
9.             Yauma  tublas  saraa-ir[u].
10.        Famaa  lahuu  min  quwwatiw  walaa  naashir.
11.        Wa  samaa-i  dzaatir raj[’i].
12.        Wal  ardhi  dzaatish  shad[’i].
13.        Innahuu laqaulun fash[iun].
14.        Wa  maa  huwa  bil ha[zil].
15.        Innahum yakiiduuna kaida[kaidan].
16.        Wa  akiidu  kaidaa[kaidaan].
17.        Fa  mahhilil  kaafiriina amhilhum ruwaida[aruwaidan].


31.      SURAT AL BURUUJ (GUGUSAN BINTANG)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Was  samaa-i  dzaatil  buruu[ji].
2.             Wal yaumil mau’uud[i].
3.             Wa syaahidiw wa masyhuu[din].
4.             Qutila ashaabul ukhduud[i].
5.             Annaari dzaatil waquud[i].
6.             Idz  hum  ‘alaihaa  qu’uud[un].
7.             Wa  hum  ‘alaa  maa  yaf’aluuna  bil mu’miniina syuhu[uund].
8.             Wa  maa  naqamuu minhum  illaa  ay yu minuu  billaahil’azizil  ha[mi].iid
9.             Alladzii  lahuu  mulkus  samaawaati wal  ardhi  wallaahu  ‘alaa  kulli  syaiin  syahiid[un].
10.        Innal  ladziina  fatanul  mu’miniina wal mu’minaati tsumma  lam  yatuubuu falahum ‘adzaabu jahannama walahum  ‘adzaabul harii[qi].
11.        Innal  ladziina  aamanuu wa’amilush  shaalihaati lahum  jannaatun tajrii  min  tahtihal anhaar [u], dzaalika  fauzul  kabi[iur ].
12.        Inna  bathsya  rabbika lasyadiid[un].
13.        Innahuu huwaa  yubdi-u  wa yu’ii[du].
14.        Wa  huwal  ghafuurul waduud[u].
15.        Dzul ‘arsyil  majiid[u].
16.        Fa-‘aalul  limaa  yuriid[u].
17.        Hal  ataaka hadiitsul  junuud[i].
18.        Fir’auna wa tsamuud[a].
19.        Balil  ladziina  kafaruu fii takdzii[bin].
20.        Wallaahu miw waraa-ihim muhiith[un].
21.        Bal huwa  qur-aanum majiid[un].
22.        Fii lauhim  mahfuuzh[in].


32.      SURAT AL INSYIQAAQ (PECAH BELAH)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Idzas  samaa-un syaqqat.
2.             Wa adzinat lirabbihaa wa huqqat.
3.             Wa idzal ardhu muddat.
4.             Wa alqat maa fiihaa wa takhallat.
5.             Wa adzinat lirabbiha wa huqqat.
6.             Ya  ayyuhal  insaanu  innaka  kaadihun ilaa  rabbika kadhan famulaa[qiii]i.h
7.             Fa  ammaa  man  uutiya  kitaabahuu bi  yamiin[iiih].
8.             Fasaufa   yuhaasabu hisaabay   yasiira[ayasiiran].
9.             Wayanqqalibu ilas  ahlihii  masruura[amasruuran].
10.        Wa  ammaa  man  uutiya  kitaabahu waraa-a zhah[rii]h.
11.        Fasaufa  yad’uu  tsubuuraa[tsubuuran].
12.        Wa  yashlaa  sa’iiraa[sa’iiran].
13.        Innahuu kaana  fii ahlihii  masruura[amasruuran].
14.        Innahuu zhanna  al lay yahuu[ar].
15.        Balaa  inna  rabbahuu kaana  bihii  bashiir[abaashiiran].
16.        Falaa  uqsimu  bisy  syafa[gi].
17.        Wal  laili  wa  maa  wasa[qa].
18.        Wal  qamari idzat  tasaq.
19.        Latarkabunna thabaqan ‘an  thabaq[in].
20.        Famaa  lahum  laa  yu minuu[na].
21.        Wa  idzaa  quri-a  ‘alaihimul  quraanu la yasjudu[uan].
22.        Balil ladziina  kafaruu yukadzdzibuun[a].
23.        Wallahu  a’lamu  bimaa  yuu’uun[a].
24.        Fabasysyir hum  bi  ‘adzaabin aliim[in].
25.        Illal  ladziina  aamanuu wa’amilush  shaalihaati lahum  ajrun ghairu  mamn[uinu]n.

33.      SURAT AL MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Wailul  lilmuthaffifiin[a].
2.             Aladziina idzak taaluu ‘alan naasi yastaufu[uan].
3.             Waidzaa kaaluuhum au wazanuuhum yukhsiruu[na].
4.             Alaa yazhunnu ulaaika annahum mab’uutsuu[na].
5.             Li yaumin ‘azhiim[in]. Pada hari yang besar.
6.             Yauma  yaquumun naasu  lirabbil  ‘aalamin[na].
7.             Kallaa  inna  kitaabal fujjaari lafii sijji[iin].
8.             Wa  maa  adraaka maa  sijjii[nun].
9.             Kitaabum marquum[un].
10.        Wailuy  yauma-idzil  lil mukadzdzibiin[a].
11.        Alladdiina  yukadzdzibuuna biyaumiddiin[i].
12.        Wa  maa  yukadzdzibu illaa  kullu  mu’tadin atsi[iimn].
13.        Idzaa  tutlaa  ‘alaihi  aayaatunaa qaala  asaathiirul awwal[iain].
14.        Kallaa  bal  raana ‘alaa  quluubihim maa  kaanuu yaksibu[au]n.
15.        Kallaa  innahum ‘ar  rabbihim yauma-idzil  lamahjuubuu[an].
16.        Tsumma  innahum lashaalul  jahiim[i].
17.        Tsumma  yuqaalu  haadsal  ladzii  kuntum bihii  tukadzdzibu[uan].
18.        Kalla  inna  kitaabal abraari lafii  ‘illiyyi[ian].
19.        Wa  maa  adraaka maa  ‘illiyyuu[na].
20.        Kitaabum marquum[un].
21.        Yasyhaduhul muqarrabuun[a].
22.        Innal  abraara lafii na  ‘iim[in].
23.        ‘Alal araa-iki yanzhuruun[a].
24.        Ta’rifu  fii wujuuhihim nadharatan  na’iim[i].
25.        Yusqauna mir  rahiiqim makhtuum[i].
26.        Khitaamuhuu misk  [un].  Wafii  dzaalika  falyatanaafasil mutanaa fisu[au]n.
27.        Wa  mizaajuhuu min  tasniim[in].
28.        ‘Ainay  yasyrabu bihal  muqarrabuun[a].
29.        Innal  ladziina  ajramuu kaanuu minal  ladziina  aamanuu yadhhaku[au]n.
30.        Wa  idzaa  marruu bihim  yataghaamazuu[na].
31.        Wa  idzanqqalabuu ilaa  ahlihimunqqalabuu fakihii[na].
32.        Wa  idzaa  ra-auhum qaaluu  inna  haa-ulaa-i ladhaallu[uan].
33.        Wamaa  ursiluu  ‘alaihim  haafizhiin[a].
34.        Fal  yaumal  ladziina  aamanuu minal  kuffaari yadhhaku[uan].
35.        ‘Alal araa-iki yanzhuruun[a].
36.        Hal  tsuwwibal  kuffaaru maa  kaanuu yaf’aluu[an].


34.      SURAT AL INFITHAAR (PECAH)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Idzal  samaa-un fatharat.
2.             Wal idzal kawaakibun tatsarat.
3.             Wa idzal bihaaru fujjirat.
4.             Wa idzal qubuuru bu’tsirat.
5.             ‘Alimat nafsum maa qaddamat wa akhkharat.
6.             Yaa  ayyuhal  insaanu  maa  gharraka birabbikal kari[iim].
7.             Alladzii  khalaqaka fasawwaa  ka  fa’adala[ka].
8.             Fii  ayyi  shuuratim maa  syaa-a  rakkaba[ak].
9.             Kallaa  bal  tukadzdzibuuna biddiin[i].
10.        Wa  inna  ‘alaikum  lahaafizhiin[a].
11.        Kiraaman kaatibiin[a].
12.        Ya’lamuuna maa  taf’aluun[a].
13.        Innal  abraara lafii na’iim[in].
14.        Wa  innal  fujjaara lafii jahiim[in].
15.        Yashlaunahaa yaumaddiin[i].
16.        Wa  maa  hum  ‘anhaa  bighaa-i  bi[ian].
17.        Wa  maa  adraaka maa  yaumuddii[ni].
18.        Tsumma  maa  adraaka maa  yaumuddii[ni].
19.        Yauma  laa  tamliku  nafsul  linafsin  syai-aa  [syai-aWn]a. l amru  yauma-idzil  lillaah[i].


35.      SURAT ATTAKWIR (MERUNTUHKAN)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Idzasy  syamsu  kuwwirat.
2.             Wa idzan nujuumun kadarat.
3.             Wa idzal jibaalu suyyirat.
4.             Wa idzal ‘isyaaru ‘unththilat.
5.             Wa idzal wuhuusyu husyirat.
6.             Wa  idzal  bihaaru sujjirat.
7.             Wa  idzan  nufuusu  zuwwijat.
8.             Wa  idzal  mau-uudatu su-ilat.
9.             Bi ayyi dzambinqqutilat.
10.        Wa  idzash  shuhufu  nusyirat.
11.        Wa  idzas  samaa-u  kusyithat.
12.        Wa  idzal  jahiimu  su’-‘irat.
13.        Wa  idzal  jannatu uzlifat.
14.        ‘Alimat  nafsum  maa  ahdharat.
15.        Falaa  uqsimu  bil  khunna[si].
16.        Al jawaaril kunnas[i].
17.        Wal  laili  idzaa  ‘as’a[sa].
18.        Wash  shubhi  idzaa  tanaffa[sa].
19.        Innahuu laqaulu  rasuulin kariim[in].
20.        Dzii quwwatin  ‘inda  dzil ‘arsyi  maki[iin].
21.        Muthaa’in tsamma  amiin[in].
22.        Wa  maa  shaahibukum bi majnuu[nin].
23.        Wa  laqad  ra-aahu bil ufuqil  mubi[iin].
24.        Wa  maa  huwa  ‘alal  ghaibi  bi dhni[iimn].
25.        Wa  maa  huwa  bi qauli  syaithaanir raji[iimn].
26.        Fa  aina  tadzhabuun[a].
27.        In  huwa  ‘illaa  dzikrul  lil’aalamii[na].
28.        Liman  syaa-a  minkum  ay  yastaqiim[a].
29.        Wa  maa  tasyaa-uuna illaa  anyasyaaallaahu rabbul ‘aalam[ain].36.      SURAT ‘ABASA (IA BERMUKA MASAM)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             ‘Abasa  wa  tawalla.
2.             An jaa-ahul a’maa.
3.             Wa maa yudriika la’allahu yazzakkaa.
4.             Au yadzdzakkaru fatanfa’ahudz dzikraa.
5.             Ammaa manis taghnaa.
6.             Fa-anta lahuu  tashaddaa.
7.             Wa  maa  ‘alaika  allaa  yazzakkaa.
8.             Wa  ammaa  man  jaa-aka yas’aa.
9.             Wa  huwa  yakhsyaa.
10.        Fa  anta  ‘anhu  talahhaa.
11.        Kallaa  innahaa tadzkirah [tadzkiratun].
12.        Fa  man  syaa-a  dzakarah [dzakarahuu].
13.        Fii shuhufim  mukarramah [mukarramatin].
14.        Marfuu’atim muthahharah  [muthahharatin].
15.        Bi aidii  safarah [safaratin].
16.        Kiraamin bararah [bararatin].
17.        Qutilal  insaanu  maa  akfarah[u].
18.        Min  ayyi  syai-in  khalaqah[u].
19.        Min  nuthfah [nuthfatin]. Khalaqahuu faqaddara[huu].
20.        Tsummas  sabiila  yassarah[uu].
21.        Tsumma  amaatahuu fa-aqbarah[uu].
22.        Tsumma  idzaa-a  ansyarah[uu].
23.        Kallaa  lammaa  yaqdhi  maa  amara[huu].
24.        Falyanzhuril insaanu  ilaa  tha’aamih[i].
25.        Annaa  shababnal maa-a  shabbaa [shabban].
26.        Tsumma  syaqaqnal ardha  syaqqaa  [syaqqan].
27.        Fa-ambatnaa fiihaa  habbaa [habban].
28.        Wa  ‘inabaw  wa qadhbaa [qadhban].
29.        Wa  zaituunaw wa nakhlaa [nakhlan].
30.        Wa  hadaa-iqa ghulbaa  [ghulban].
31.        Wafaakihataw wa  abbaa  [abban].
32.        Mataa’al lakum  wa  li-an’aamikum.
33.        Fa  idzaa  jaa-atish shaakhkhah [shaakhhatu].
34.        Yauma  yafirrul mar-u  min  akhi [iih].
35.        Wa  ummihii  wa abiih[i].
36.        Wa  shaahibatihii wa baniih[i].
37.        Likullim  ri-im  minhum  yaumaidzin sya-nuy  yugni[iih].
38.        Wujuuhuy yauma-idzim musfirah [musfiratun].
39.        Dhaahikatum mustabsyirah [mustabsyirahtun].
40.        Wa  wujuuhuy yauma-idzin  ‘alaihaa  ghabarah [ghabaratun].
41.        Tarhaquhaa qatarah [qataratun].
42.        Ulaa-ika  humul  kafaratul fajarah [fajaratun].


37.      SURAT ANNAAZI’AAT (PARA PENCABUT)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             Wannaazi’aati gharqaa[gharqan].
2.             Wannaasyithaati nasythaa[nasythan].
3.             Wassaabihaati sabhaa[sabhan].
4.             Wassaabiqaati sabqaa[sabqan].
5.             Falmudabbiraati amraa[amran].
6.             Yauma  tarjufur rajifah[raajifatu].
7.             Tatbauhar Radifah[raadifatun].
8.             Quluubuy yauma-idziw  waajifah[waajifatun].
9.             Abshharuhaa khasyi’ah[khaasyi’atun].
10.        Yaquuluuna a-innaa  lamarduuduuna fil haafira[hafirati].
11.        A-idzaa  kunnaa ‘izhaaman nakhirah[nakhiratan].
12.        Qaaluu  tilka  idzan  karratun khasira[hkhasiratun].
13.        Fainnamaa hiya  zajratuw waahidah[waahidatun].
14.        Fa-idzaa  hum  bissahirah[saahirati].
15.        Hal  ataaka hadiitsu  Muusaa.
16.        Idz  naadaahu rabbuuhuu bilwadil  muqaadasi Thuw[aTahuwan].
17.        Idzhab  ilaa  Fir’auna innaahuu thaghaa.
18.        Faqul  hal  laka  an  tazakkaa.
19.        Wa-ahdiyaka ilaa  rabbika fatakhsyaa.
20.        Fa-araahul aayatal  kubraa.
21.        Fakadzdzaba wa  ‘ashaa.
22.        Tsumma  adbara yas’aa.
23.        Fahasyara fanaadaa.
24.        Faqaala anaa  rabbukumul a’laa.
25.        Faakhadzahullaahu nakaalal aakhirati wal  uulaa.
26.        Innna  fii dzaalika  la’ibratal limay  yakhsyaa.
27.        A-antum  asyaddu  khalqan amissamaa-u; banaahaa.
28.        Rafa’a  samkahaa fasawwaahaa.
29.        Wa  aghthasya lailahaa  wa  akhraja dhuhaahaa.
30.        Wa  ardha ba’da  dzaalika  dahaahaa.
31.        Akhraja minhaa  maa-ahaa wa mar’aahaa.
32.        Waljibaala arsaahaa.
33.        Mataa’al lakum  wa  lian’aamikum.
34.        Fa-idzaa  jaa-atith thammatul kubraa.
35.        Yauma  yatadzakkarul insaanu  maa  sa’aa.
36.        Wa  burrizatil jahiimu  limay  yaraa.
37.        Fa-amma man  thaghaa.
38.        Wa  aatsaral hayaatad dunyaa.
39.        Fa-innal  jahiima  hiyal  ma’waa.
40.        Wa-amma man  khaafa  maqaama rabbihii wa nahannafsa anil  hawaa.
41.        Fa-innal  jannata hiyal  ma’waa.
42.        Yas-aluunaka ‘anis  saa’ati  ayyaana  mursaahaa.
43.        Fiima  anta  min  dzikraahaa.
44.        Ilaa  rabbika muntahaahaa.
45.        Innamaa anta  mundziru may  yakhsyaahaa.
46.        Ka-annahum yauma  yaraunahaa lam  yalbatsuu illaa  ‘asyiyyatan  au  dhuhaahaa.


38.      SURAT AN NABA (BERITA)

Bismillahir  Rahmaanir Rahiim.

1.             ‘Amma  yatasaa-aluun[a].
2.             ‘Anin naba-il ‘azhiim[i].
3.             Alladzii hum fiihi mukhtalifuu[na].
4.             Kallaa saya’lamuun[a].
5.             Tsumma kallaa saya’lamuun[a].
6.             Alam  naj’alil  ardha mihaada[amihaadan].
7.             Wal-jibaala autaadaa[autaadan].
8.             Wa  cholaknakum azwaajaa[azwaajan].
9.             Waja’alnaa naumakum subaataa[subaatan].
10.        Waja’alnal laila  libaasaa[libaasan].
11.        Waja’alnan nahaara  ma’aasyaa[ma’aasyan].
12.        Wabanainaa fauqakum sab’an  syidaada[asyidaadan].
13.        Wa  ja’alnaa siraajawwahhaajaa [wahhaajan].
14.        Wa  anzalnaa minal  mu’shiraati maa-an  tsajjaajj[atasajjaajan].
15.        Linukhrija bihii  habbaw  wa nabaata[anabaatan].
16.        Wa  jannaatin alfaafaa[alfaafan].
17.        Inna  yaumal  fashii  kaana  miiqaata[amiiqaatan].
18.        Yauma  yunfakhu fishshuuri fata’tuuna  afwaaja[afwaajan].
19.        Wafutihatis samaa-u  fakaanat abwaaba[aabwaaban].
20.        Wasuyyiratil jibaalu  fakaanat saraaba[asaraaban].
21.        Inna  jahannama kaanat mirshaada[amirshaadan].
22.        Lithhaaghiina ma-aabaa[ma-aaban].
23.        Laabitsiina fiiha  ahqaabaa[ahqaaban].
24.        Laa  yadzuuquuna fiihaa  bardaw walaa  syaraab[asayaraaban].
25.        Illaa  hamiimaw  wa  ghassaaqa[aghassaaqan].
26.        Jazaa-aw wifaaqaa[wifaaqan].
27.        Innahum kaanuu laa  yarjuuna hisaaba[ahisaaban].
28.        Wa  kadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaaba[akidzdzaaban].
29.        Wa  kulla  syai-in  ahshainaahu kitaaba[akitaaban].
30.        Fadzuuquu falan  naziidakum illaa  ‘adzaaba[a‘adzaaban].
31.        Innal  lil muttaqiina mafaaza[amafaazan].
32.        Hadaaiqa wa  a’naabaa[a’naaban].
33.        Wa  kawaa’iba atraabaa[atraaban].
34.        Wa  ka’san  dihaaqaa[dihaaqan].
35.        Laa  yasmaa’uuna fiihaa  laghwaw  walaa  kidzdzaab[akaidzdzaaban].
36.        Jazaa-am mir  abbika  ‘athaaan hisaaba[ahisaaban].
37.        Rabbissamaawaati wal  ardhi  wa maa  bainahumar Rahmaani laa  yamlikuuna minhu khithaabaa [khithaaban].
38.        Yauma  yaquumurruuhu wal  malaa-ikatushoffa laayatakallamuuna  illa man adzinalahur rahmaanu wa qaala  shawaaba[ashawaaban].
39.        Dzaalikal  yaumul  haqqu,  faman  syaa-at  takhadz ilaa  rabbihii ma-aa[bmaaa-aaban].
40.        Innaa  andzarnaakum ‘adzaaban qariibay yauma  yanzhurul mar-u  maa  qaddamat yadaahu wa  yaquulul  kaafiru yaa  laitanii  kuntu  turaa[btauaraaban].

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tinggalkan jejak sobat Blogger, jangan jadi Silent Reader --